شرايط عضويت:

عضويت پيوسته: موسسان انجمن و كليه افرادي كه حداقل داراي درجه كارشناسي ارشد در رشته حقوق و رشته هاي وابسته باشند ، مي توانند به عضويت پيوسته انجمن درآيند.

عضويت وابسته: اشخاصي كه داراي درجه كارشناسي هستند و مدت 5 سال به نحوي در رشته حقوق يا رشته هاي وابسته شاغل باشند.

عضويت دانشجويي: كليه دانشجوياني كه در رشته ي حقوق مالكيت فكري به تحصيل اشتغال دارند.

اعضای مؤسساتي (حقوقي): سازمان هايي كه در زمينه هاي علمي و پژوهشي مربوط فعاليت دارند مي توانند به عضويت انجمن درآيند.


توجه: افراد داراي درجه كارشناسي در رشته حقوق و رشته هاي وابسته مي توانند با تصويب هيئت مديره به عضويت پيوسته انجمن درآيند.
توجه: عضويت قطعي در انجمن منوط به پرداخت حق عضويت سالانه است.

 

برای عضویت پیوسته باید فایل تصویر یکی از مدارک زیر را آپلود نمایید:

مدرک فارغ التحصیلی
گواهی موقت
صورتجلسه دفاع پایان نامه
صورتجلسه دفاع رساله دکتری

فرم عضویت


طبق آخرین مصوبه هیئت مدیره حق عضویت سالانه برای همه اعضا مبلغ ۵۰۰۰۰ تومان و برای دوره سه ساله ۱۰۰۰۰۰ تومان در نظر گرفته شده است.

مبلغ حق عضویت به شماره حساب 0143384381 نزد بانک تجارت به نام انجمن علمی حقوق مالکیت فکری ایران واریز و تصویر فیش ارسال همراه مدارک بارگزاری شودﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ جهت تکمیل عضویت مدارک زیر را به همراه نشانی و شماره تماس ﺑﻪ نشانی پست‌الکترونیک اﻧﺠﻤﻦ ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ.

- ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ، ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ و ﻣﺪارك ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

عضویت پیوسته: داﺷﺘﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺪرك ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ

عضویت دانشجویی: ﮐﺎرت ﻣﻌﺘﺒﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻣﻘﻄﻊ ارﺷﺪ

عضویت واﺑﺴﺘﻪ: داشتن مدرک کارشناسی در رشته‌های حقوق و سابقه ۵ سال فعالیت مرتبط

- ﻋﮑﺲ

- تصویر وارﯾﺰ ﻓﯿﺶ ﺣﻖ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب اﻧﺠﻤﻦ

پست الکترونیک: iriplawi@gmail.com
لطفاً این گزینه را انتخاب کنید
لطفا نام و نام خانوادگی را به درستی وارد کنید
لطفا برای خود یک نام کاربری تعیین کنید
آدرس پست الکترونیکی اشتباه است
لطفا کلمه عبور را وارد کنید
لطفا کلمه عبور را مجددا وارد نمایید
کد ملی واردشده اشتباه است
لطفا گروه عضویت خود را مشخص کنید
لطفا نوع عضویت خود را مشخص کنید
لطفا نوع عضویت را مشخص کنید
لطفا سمت یا سازمان خود را وارد کنید
لطفا شماره تلفن همراه خود را وارد نمایید
لطفا آدرس کامل خود را وارد نمایید
لطفا کد پستی دقیق آدرس خود را وارد نمایید

انجمن علمی حقوق مالکیت فکری ایران به منظور پیشبرد آموزش و تحقیق در زمینه های مختلف حقوق مالکیت فکری در ایران و افزایش آگاهی های عمومی و فرهنگ سازی نسبت به اهمیت حمایت قانونی از نتایج تحقیقات و دستاوردهای علمی و ضرورت احترام به حقوق معنوی و مادی پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری تأسیس شده است.

ما در شبکه‌های اجتماعی

آیا حساب کاربری نداری ؟ ثبت نام کن

ورود به حساب کاربری