شرايط عضويت:

عضويت پيوسته: موسسان انجمن و كليه افرادي كه حداقل داراي درجه كارشناسي ارشد در رشته حقوق و رشته هاي وابسته باشند ، مي توانند به عضويت پيوسته انجمن درآيند.

عضويت وابسته: اشخاصي كه داراي درجه كارشناسي هستند و مدت 5 سال به نحوي در رشته حقوق يا رشته هاي وابسته شاغل باشند.

عضويت دانشجويي: كليه دانشجوياني كه در رشته ي حقوق مالكيت فكري به تحصيل اشتغال دارند.

اعضای مؤسساتي (حقوقي): سازمان هايي كه در زمينه هاي علمي و پژوهشي مربوط فعاليت دارند مي توانند به عضويت انجمن درآيند.


توجه: افراد داراي درجه كارشناسي در رشته حقوق و رشته هاي وابسته مي توانند با تصويب هيئت مديره به عضويت پيوسته انجمن درآيند.
توجه: عضويت قطعي در انجمن منوط به پرداخت حق عضويت سالانه است.

 

برای عضویت پیوسته باید فایل تصویر یکی از مدارک زیر را آپلود نمایید:

مدرک فارغ التحصیلی
گواهی موقت
صورتجلسه دفاع پایان نامه
صورتجلسه دفاع رساله دکتری

فرم عضویت


طبق آخرین مصوبه هیئت مدیره حق عضویت سالانه برای همه اعضا مبلغ ۵۰۰۰۰ تومان و برای دوره سه ساله ۱۰۰۰۰۰ تومان در نظر گرفته شده است.

مبلغ حق عضویت به شماره حساب 0143384381 نزد بانک تجارت به نام انجمن علمی حقوق مالکیت فکری ایران واریز و تصویر فیش ارسال همراه مدارک بارگزاری شودﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ جهت تکمیل عضویت مدارک زیر را به همراه نشانی و شماره تماس ﺑﻪ نشانی پست‌الکترونیک اﻧﺠﻤﻦ ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ.

- ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ، ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ و ﻣﺪارك ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

عضویت پیوسته: داﺷﺘﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺪرك ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ

عضویت دانشجویی: ﮐﺎرت ﻣﻌﺘﺒﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻣﻘﻄﻊ ارﺷﺪ

عضویت واﺑﺴﺘﻪ: داشتن مدرک کارشناسی در رشته‌های حقوق و سابقه ۵ سال فعالیت مرتبط

- ﻋﮑﺲ

- تصویر وارﯾﺰ ﻓﯿﺶ ﺣﻖ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب اﻧﺠﻤﻦ

پست الکترونیک: iriplawi@gmail.com

انجمن علمی حقوق مالکیت فکری ایران به منظور پیشبرد آموزش و تحقیق در زمینه های مختلف حقوق مالکیت فکری در ایران و افزایش آگاهی های عمومی و فرهنگ سازی نسبت به اهمیت حمایت قانونی از نتایج تحقیقات و دستاوردهای علمی و ضرورت احترام به حقوق معنوی و مادی پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری تأسیس شده است.

ما در شبکه‌های اجتماعی

آیا حساب کاربری نداری ؟ ثبت نام کن

ورود به حساب کاربری