درباره ما

انجمن علمی حقوق مالکیت فکری ایران به منظور پیشبرد آموزش و تحقیق در زمینه های مختلف حقوق مالکیت فکری در ایران و افزایش آگاهی های عمومی و فرهنگ سازی نسبت به اهمیت حمایت قانونی از نتایج تحقیقات و دستاوردهای علمی و ضرورت احترام به حقوق معنوی و مادی پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری تأسیس شده است. انجمن علمی حقوق مالکیت فکری ایران بر اساس مجوز کمیسیون انجمنهای علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تاریخ 12/08/1389 تحت شماره 26450 و شناسه ملی 10320391041 در اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری به ثبت رسید.

اهداف انجمن

انجمن علمی حقوق مالكيت فكری ايران به منظور برقراری ارتباط سازمان يافته بين دانشگاهيان و متخصصان ذيربط جهت پيشبرد آموزش و تحقيق در زمينه هاي مختلف حقوق مالكيت فكری و افزايش آگاهی‌های عمومی و فرهنگ سازي نسبت به ضرورت احترام به حقوق معنوی و مادی پديدآورندگان آثار علمي، ادبي و هنری و اهميت جايگاه و نقش آن در توسعه علمي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي كشور و نيز مشاركت در تدوين سياست ها و تصميم سازي جهت بهينه سازی نظام ملی مالكيت فكری ايران از طريق انتشار نشريات تخصصی، برگزاری همايش، سخنرانی، كارگاه آموزشی و تعريف و اجرای پروژه‌های تحقيقاتی تشكيل شده است.

اساسنامه انجمن

اساسنامه انجمن علمی حقوق مالکیت فکری ایران

فصل اول – کلیات و اهداف
ماده ۱- به منظور گسترش و پیشبرد و ارتقاء علمی و توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه های مالکیت ادبی و هنری و مالکیت صنعتی انجمن علمی حقوق مالکیت فکری ایران که از این پس در این اساسنامه انجمن نامیده می شود، تشکیل می گردد.

ماده ۲- انجمن موسسه ای غیر انتفاعی است که در زمینه های علمی و پژوهشی فعالیت می کند و از تاريخ بني دارای شخصیت حقوقی است و رئیس هیات مدیره آن نماینده قانونی انجمن است.

ماده ۳- مرکز انجمن در شهر تهران می باشد و شعب آن پس از موافقت کمیسیون انجمنهای علمی می‌تواند در هر منطقه از کشور تشکیل شود.

تبصره: هیات مدیره می‌تواند در صورت لزوم نسبت به تغيير نشانی مرکز اصلی انجمن اقدام کند به شرط آنکه موضوع در روزنامه رسمی کثیرالانتشار اعلام شود و کتبا به اطلاع کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری برسد.

ماده ۴- انجمن از تاریخ تصویب این اساسنامه برای مدت نامحدود تشکیل می شود. و ملزم به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران است.

فصل دوم – وظایف و فعالیت‌ها
ماده ۵- به منظور نیل به اهداف تعریف شده در ماده (۱) این اساسنامه انجمن اقدامات زیر را به عمل خواهد آورد:

۵-۱- انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین المللی با محققان و متخصصانی که به گونه ای با علم حقوق مالکیت فکری سرو کار دارند.

۵-۲- همکاری با نهادهای اجرایی، علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری و اجرای طرح ها و برنامه های مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمینه علمی موضوع فعالیت انجمن.

۵-۳- ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و اساتید ممتاز

۵-۴- ارائه خدمات علمی، آموزشی و پژوهشی

۵-۵- برگزاری گردهمایی های علمی در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی

۵-۶- انتشار کتب و نشریات علمی

فصل سوم- انواع و شرایط عضویت
۶-۱- عضویت پیوسته
موسسان انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق ورشته های وابسته باشند، می توانند به عضویت پیوسته انجمن در آینده.

۶-۲- عضویت وابسته

اشخاصی که دارای درجه کارشناسی هستند و مدت ۵ سال به نحوی در یکی از رشته های مذکور در بند ۱-۶ شاغل باشند.

۶-۳- عضویت دانشجویی

کلیه دانشجویانی که در رشته ی حقوق مالکیت فکری به تحصیل اشتغال دارند.

۶-۴- عضویت افتخاری

شخصیت های ایرانی و خارجی که مقام علمی آنان در زمینه های حقوق مالکیت فکری حائز اهمي. خاص . باشد، یا در پیشبرد اهداف انجمن کمک های موثر و ارزنده ای نموده باشند.

5-6- اعضای مؤسساتی (حقوقی)

سازمان هایی که در زمینه های علمی و پژوهشی مربوط فعالیت دارند می توانند به عضویت انجمن در آیند. تبصره ۱: افراد دارای درجه کارشناسی در یکی از رشته های مذکور در بند ۱-۶ می توانند با تصویب هیات مدیره به عضویت پیوسته انجمن در آیند. تبصره ۲- اعضای مؤسساتی به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب می شوند.

ماده ۷: هر یکی از اعضاء سالانه مبلغی را که میزان آن توسط مجمع عمومی انجمن تعیین می گردد به عنوان حق عضویت پرداخت خواهد کرد.

تبصره ۱: پرداخت حق عضویت هیچ گونه حق و ادعایی نسبت به دارایی انجمن برای عضو ایجاد نمی کند. تبصره ۲: اعضای افتخاری انجمن از پرداخت حق عضویت معاف هستند.

ماده ۸: عضویت در یکی از موارد زیر خاتمه می یابد

۸-۱ – استعفای کتبی

۸-۲- عدم پرداخت حق عضویت سالانه

تبصره: تائید خانمه عضویت با هیات مدیره است.

فصل چهارم – اركان انجمن

ماده 9: ارکان اصلی انجمن عبارتند از:

الف: مجمع عمومی ب: هیات مدیره ج: بازرس

الف: مجمع عمومی

ماده ۱۰: مجمع عمومی از گردهمایی اعضای پیوسته، به صورت عادی و فوق العاده تشکیل می شود.

۱۰-۱- مجمع عمومی عادی سالی یک بار تشکیل می شود و با حضور با رأی کتبی نصف به علاوه یک کل اعضای پیوسته انجمن رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثر آراء معتبر است.

۱۰-۲- مجمع عمومی فوق العاده در مورد ضروری با دعوت هیات مدیره یا بازرس (بازرسان) و یا با تقاضای کتبی یک سوم اعضای پیوسته تشکیل می شود.

۱۰-۳- در صورتی که در دعوت نخست مجمع عمومی رسمیت نیافت، جلسه دوم به فاصله حداقل بیست روز بعد تشکیل می شود. و با تعداد حاضر در جلسه رسمیت خواهد یافت. در ضمن اخذ آراء می تواند بصورت مکاتبه ای – براساس آیین نامه ای که توسط هیات مدیره تدوین می شود – انجام شود.

تبصره ۱: دعوت برای تشکیل مجامع عمومی به صورت کتبی با آگهی در روزنامه کثیرالانتشار است و باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل مجمع به اطلاع اعضای پیوسته برسد.

تبصره ۲: یک سوم اعضای پیوسته می توانند مستقیما اقدام به دعوت برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده نمایند مشروط بر اینکه هیات مدیره و نیز بازرس انجمن به تقاضای ایشان پاسخ منفی داده باشد و در چنین حالتی، ایشان باید در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود، توسط هیات مدیره یا بازرس تصریح نماید.

تبصره 3: در صورت تحقق تبصره فوق، دستور جلسه عمومی منحصرأ موضوعی خواهد بود که در تقاضانامه ذکر شده است.

تبصره ۴: شرایط تشکیل مجمع عمومی فوق العاده همانند شرایط تشکیل مجمع عادی است و تصمیمات با دو سوم آراء معتبر است.

ماده ۱۱: وظایف مجامع عمومی
الف: مجمع عمومی عادی:

– انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرس (بازرسان در صورت وجود بیش از یک بازرس اصلی).

– تصویب خط مشی انجمن.

– بررسی و تصویب پیشنهادات هیات مدیره و بازرس (بازرسان).

– تعیین میزان حق عضویت.

– عزل هیات مدیره و بازرس (بازرسان).

– بررسی و تصویب ترازنامه و صورتحساب در آمدها و هزینه های سال مالی گذشته و بودجه سال آتی انجمن.

ب: مجمع عمومی فوق العاده:

– تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه.

– تصویب انحلال انجمن.

تبصره ۱:جلسات مجامع عمومی عادی و فوق العاده با حضور نماینده تام الاختیار کمیسیون انجمنهای علمی ایران رسمیت می یابد.

تبصره ۲: مجامع عمومی توسط هیات رئیسه ای مرکب از یک رییس ، یک منشی و دو ناظر اداره می شوند. تبصره ۳: اعضای هیات رئیسه با اعلام و پذیرش نامزدی خود در مجمع انتخاب می شوند.

تبصره ۴: اعضای هیات رئیسه نباید از بین کسانی باشند که خود را در انتخابات هیات مدیره و بازرس کانديدا کرده اند.

پ: هیات مدیره
ماده ۱۲: هیات مدیره انجمن مركب از ۵ نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل است. که هر سه سال یکبار با رای مخفی از میان اعضای پیوسته انجمن انتخاب می شوند.

1- ۱۲- هیچ یک از اعضا نمی تواند بیش از ۲ دوره متوالی به عضویت هیات مدیره انتخاب شود.

۲- ۱۲عضویت در هیات مدیره افتخاری است.

۳- ۱۲- هیات مدیره حداکثر تا یک ماه پس از انتخاب شدن تشکیل جلسه داده و با رای کتبی نسبت به تفکیک وظایف خود اقدام می‌نماید.

۴- ۱۲- کلیه اسناد تعهد آور و اوراق بهادار با امضای رئیس هیات مدیره و خزانه دار هیات مدیره همراه با مهر انجمن و نامه های رسمی با امضای رئیس هیات مدیره یا نائب رئیس هیات مدیره معتبر است.

۵- ۱۲- هیات مدیره موظف است بر حسب نیاز هر یک ماه يكبار تشکیل جلسه دهد. فاصله بین ارسال دعوتنامه با تلفن با تاریخ تشکیل جلسه هیات مدیره حداقل سه روز است.

۶- ۱۲ – جلسات هیات مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت آرای موافق كل معتبر است.

۷- ۱۲- کلیه مصوبات هیات مدیره ثبت و پس از امضای اعضا در دفتر صورتجلسه هیئت مدیره نگهداری می شود.

۸- ۱۲- شرکت اعضای هیات مدیره در جلسات ضروری است و غیبت هر یک از اعضا بدون عذر موجه به تشخیص هیئت مدیره تا سه جلسه متوالی و پنج جلسه متناوب در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.

۹- ۱۲- در صورت استعفا، برکناری با فوت هر یک از اعضای هیات مدیره، عضو علی البدل برای مدت باقیمانده دوره ی عضویت به جانشینی وی تعیین خواهد شد.

۱۲-۱۰- شرکت بازرس در جلسات هیات مدیره بدون داشتن حق رای مجاز است.

ماده ۱۳: هیات مدیره نماینده قانونی انجمن می باشد و وظایف اختیارات آن به شرح زیر است:

۱۳-۱- اداره امور جاری انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی

۱۳-۲- تشکیل گروه های علمی انجمن ، تعیین وظایف و نظارت بر فعالیت آنها.

۱۳-۳- هیات مدیره می تواند هر اقدام و معامله ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال غیر منقول و تبدیل به احسن يا ترهین و فک رهن واستقراض به استثنای واگذاری قطعی اموال غیر منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی است انجام می دهد.

۱۳-۴- جز درباره ی موضوعاتی که به موجب مفاد اساسنامه اخذ تصميم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است، هیات مدیره کلیه اختبارات لازم برای اداره امور را مشروط به رعایت حدود موضوع فعالیت انجام دارا می باشد.

۱۳-۵- تهیه گزارش سالانه و تنظم تراز مالی و صورتحساب درآمدها و هزینه های انجمن برای تصویب در مجمع عمومی و ارایه به مرجع نظارت در موقع مقرر

۱۳-۶- اقامه دعوی و پاسخگویی به دعاوی اشخاص حقیقی با حقوقی در تمام مراجع و مراحل دادرسی با حق تعیین وکیل وحق توكيل به غیر

۱۳-۷- انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن برای شرکت در مجامع علمی داخلی و خارجی

۱۳-۸- اجرای طرح ها و برنامه های علمی در چارچوب وظایف انجمن

۱۳-۹- جلب هدایا و کمک های مالی.

۱۳-۱۰- اهدای بورس‌های تحقیقاتی و آموزشی

۱۳-۱۱- اتخاذ تصمیم در مورد عضویت انجمن در مجامع علمی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور.

۱۳-۱۲- ارسال گزارش های لازم به کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳-۱۳- هیات مدیره موظف است ظرف حداکثر ۴ ماه پیش از پایان دوره تصدی خود نسبت به فراخوانی مجمع عمومی و انتخاب هیات مدیره جدید اقدام و بلافاصله نتایج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومی برای بررسی به کمیسیون انجمن های علمی ارسال نماید.
تبصره: هیات مدیره پیشین تا تایید هیئت مدیره جدید از سوی کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مسئولیت امور انجمن را برعهده خواهد داشت.

ج: بازرس (بازرسان)
ماده ۱۴: مجمع عمومی عادی یک نفر را به عنوان بازرس اصلی و دو نفر را به عنوان على البدل برای مدت سه سال انتخاب می نماید.

تبصره: انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است.

ماده ۱۵: وظایف بازرس یا بازرسان به شرح زیر است.

۱۵-۱: بررسی اسناد و دفاتر مالی انجمن و تهیه گزارش برای مجمع عمومی

۱۵-۲: بررسی گزارش سالانه هیات مدیره و تهیه گزارش از عملکرد انجمن برای اطلاع مجمع عمومی
۱۵-۳: گزارش هرگونه تخلف هیات مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی تبصره: كليه اسناد و مدارک انجمن اعم از مالی و غیرمالی را در هر زمان و بدون قید و شرط باید از سوی هیات مدیره برای بررسی در دسترس بازرس (بازرسان) قرار بگیرد.

فصل پنجم: -گروه های علمی انجمن
ماده ۱۶: انجمن می تواند گروه ها و کمیته های زیر را تشکیل دهد که براساس وظایفی که هیات مدیره برای آنها تعیین می کنند به فعالیت می پردازند:

1.گروه های تخصصی

٢. کمیته آموزش و پژوهش

٣.کمیته انتشارات

۴. کمیته آمار و اطلاعات

۵ کمیته پذیرش و روابط عمومی

۶ کمیته گردهمایی های علمی

۱۶-۱- انجمن مجاز به تشکیل گروه‌ها و کمیته‌های دیگری که بر حسب نیاز احساس می شود نیز می باشد.

فصل ششم – بودجه و موارد متفرقه

ماده ۱۷: منابع مالی انجمن عبارتند از:

۱۷-۱- حق عضویت اعضا.

۱۷-۲- در آمدهای ناشی از ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و مشاوره ای و فروش کتب و نشریات علمی. ۱۷-۳- دریافت کمک ها و هدایا

۔ ۱۷-۴- کلیه عواید و درآمدهای انجمن صرف اهداف موضوع ماده ۵ این اساسنامه خواهد شد.

ماده ۱۸- در آمدها و هزینه های انجمن در دفاتر قانونی ثبت و شرح آن هر سال پس از تصویب در مجمع عمومی به کمیسیون انجمنهای علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارسال می شود.

ماده 19- کلیه وجوه انجمن در حساب مخصوصی به نام انجمن نزد بانکهای کشور نگهداری می شود.

ماده ۲۰- هیچ یک از مؤسسين يا صاحبان سرمایه حق برداشت با تخصیص

هیچ گونه سودی از اعم از سود سهام یا سرمایه را نداشته و خود و وابستگان درجه یک آنها نمی توانند مبادرت به انجام معاملات با موسسه نمایند.

ماده ۲۱- کلیه مدارک و پرونده های مالی و غیر مالی مرتبط با فعالیت های انجمن در محل دفتر مرکزی انجمن نگهداری می شود و در موقع مراجعه مرجع نظارت با سایر مراجع صلاحيت دار در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.

ماده ۲۲- هر گونه تغییر در مفاد اساسنامه، پس از تصویب کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم و تحقیقات و فن آوری معتبر است.

ماده ۲۳ – انجمن تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و اعضای آن به نام انجمن حق فعالیت سیاسی با وابستگی به گروه ها و احزاب سیاسی را ندارند.

ماده ۲۴- در صورت تصویب انحلال انجمن در مجمع عمومی، همان مجمع هیات تسویه ای را برای پرداخت دیون و وصول مطالبات انجمن انتخاب خواهد کرد. هیات تسویه موظف است پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهی ها کلبه دارایی های منقول و غیر منقول انجمن را با نظارت وزارت علوم تحقیقات و فورية به یکی از موسسات آموزشی با پژوهشی کشور واگذار کند.

ماده ۲۵- این اساسنامه مشتمل بر شش فصل، ۲۵ ماده و ۴۷ زیر ماده و ۱۷ تبصره در جلسه مورخ …………… مجمع عمومی انجمن به تصویب رسید.

 

متن کامل اساسنامه انجمن علمی حقوق مالکیت فکری ایران از لینک زیر به‌صورت پی.دی.اف در دسترس است

اساسنامه انجمن علمی مالکیت فکری ایران

فهرست