هیئت مدیره

دوره پنجم

null

دکتر مهدی زاهدی

عضو و رئیس هیئت مدیره

دکتری حقوق بین الملل انتقال تکنولوژی و دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

null

دکتر طیبه صاحب

نایب رئیس هیئت مدیره

دکتری حقوق خصوصی و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

null

دکتر سيد حسن ميرحسيني

عضو هیئت مدیره

قاضي بازنشسته ديوان عالي كشور و مدرس دانشگاه

null

ابوذر جوهری

عضو هیئت مدیره

کارشناس ارشد حقوق مالکیت فکری

null

زهرا ایوبی

عضو و خزانه‌دار

دکتری حقوق خصوصی

null

دکتر عباس حسینی نیک

عضو علی‌البدل هیئت مدیره

دکتری فقه و مبانی حقوق و مدرس دانشگاه

null

دکتر محمد احسنی فروز

عضو علی‌البدل هیئت مدیره

دکتری حقوق خصوصی و مدرس دانشگاه

null

دکتر محمود صادقی

بازرس انجمن
دکتری حقوق خصوصی و دانشیار دانشگاه تربيت مدرس

دوره چهارم

null

دکتر مهدی زاهدی

عضو و رئیس هیئت مدیره

دکتری حقوق بین الملل انتقال تکنولوژی و دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

null

دکتر طیبه صاحب

نایب رئیس هیئت مدیره

دکتری حقوق خصوصی و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

null

دکتر سيد حسن ميرحسيني

عضو هیئت مدیره

قاضي بازنشسته ديوان عالي كشور و مدرس دانشگاه

null

ابوذر جوهری

عضو هیئت مدیره

کارشناس ارشد حقوق مالکیت فکری

null

زهرا ایوبی

عضو و خزانه‌دار

دکتری حقوق خصوصی

null

دکتر عباس حسینی نیک

عضو علی‌البدل هیئت مدیره

دکتری فقه و مبانی حقوق و مدرس دانشگاه

null

دکتر محمد احسنی فروز

عضو علی‌البدل هیئت مدیره

دکتری حقوق خصوصی و مدرس دانشگاه

null

دکتر محمود صادقی

بازرس انجمن
دکتری حقوق خصوصی و دانشیار دانشگاه تربيت مدرس
فهرست