عکس کاور خود را تغییر دهید
عکس کاور خود را تغییر دهید

کارشناس ارشد حقوق ارتباطات
دبیر سابق کمیته حقوق شهروندی و مشاور سابق نایب رئیس شورای شهر تهران
مسئول روابط عمومی انجمن علمی حقوق مالکیت فکری ایران
عضو انجمن علمی عکاسان ایران

وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است
فهرست